ZAKIAR, Zakiar. BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, [S.l.], v. 18, n. 02, p. 1-22, jan. 2019. ISSN 2502-7565. Available at: <http://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/307>. Date accessed: 25 feb. 2020. doi: https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.307.