Zakiar, Z. 2019 Jan 2. BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. [Online] 18:02