Zakiar, Zakiar. " BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW." Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman [Online], 18.02 (2018): 1-22. Web. 25 Feb. 2020