Zakiar, Zakiar. " BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW" Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman [Online], Volume 18 Number 02 (2 January 2019)