[1]
Sarkawi, S. 2022. Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 22, 01 (Jun. 2022), 1–15. DOI:https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1062.