[1]
Azhar, A. 2017. ANTARA EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 17, 2 (Dec. 2017), 1–16. DOI:https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.204.