[1]
Tilania, L. , Sholehah, A.N., Darda, Z.R.M. and Parhan, M. 2023. Urgensi Komunitas Hijrah di Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri: Studi Komunitas Siram Tasik. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 23, 1 (Jul. 2023), 86–95. DOI:https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2473.