[1]
Athief, F.H.N. 2019. Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu dalam Islam. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. 19, 02 (Dec. 2019), 1–15. DOI:https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.386.