(1)
Sarkawi, S. Nilai-Nilai Dakwah Dalam Ibadah Kurban. Islamika 2022, 22, 1-15.