Sarkawi, S. (2022). Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(01), 1–15. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1062