Rahmawati, R., Putri, H. T. M. ., & Hafidzi, A. (2023). Tradisi Bapalas Bidan Pada Masyarakat Suku Dayak Menurut Mazhab Syafi’i. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 23(1), 73–84. https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2184