Tilania, L. ., Sholehah, A. N., Darda, Z. R. M., & Parhan, M. . (2023). Urgensi Komunitas Hijrah di Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri: Studi Komunitas Siram Tasik. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 23(1), 86–95. https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2473