Zakiar, Z. (2019). BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18(02), 1–22. https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.307