RAHMAWATI, R.; PUTRI, H. T. M. .; HAFIDZI, A. Tradisi Bapalas Bidan Pada Masyarakat Suku Dayak Menurut Mazhab Syafi’i. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, [S. l.], v. 23, n. 1, p. 73–84, 2023. DOI: 10.32939/islamika.v23i1.2184. Disponível em: https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/2184. Acesso em: 22 jun. 2024.