ZAKIAR, Z. BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, [S. l.], v. 18, n. 02, p. 1–22, 2019. DOI: 10.32939/islamika.v18i02.307. Disponível em: https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/307. Acesso em: 16 jul. 2024.