Sarkawi, Sarkawi. 2022. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Ibadah Kurban”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 22 (01):1-15. https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1062.