Azhar, Azhar. 2017. “ANTARA EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 17 (2):1-16. https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.204.