Zakiar, Zakiar. 2019. “BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 18 (02):1-22. https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.307.