Sarkawi, S. (2022) “Nilai-Nilai Dakwah dalam Ibadah Kurban”, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 22(01), pp. 1–15. doi: 10.32939/islamika.v22i01.1062.