Azhar, A. (2017) “ANTARA EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KONVENSIONAL”, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 17(2), pp. 1–16. doi: 10.32939/islamika.v17i2.204.