Tilania, L. ., Sholehah, A. N., Darda, Z. R. M. and Parhan, M. . (2023) “Urgensi Komunitas Hijrah di Kota Tasikmalaya sebagai Kota Santri: Studi Komunitas Siram Tasik”, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 23(1), pp. 86–95. doi: 10.32939/islamika.v23i1.2473.