Zakiar, Z. (2019) “BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW”, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 18(02), pp. 1–22. doi: 10.32939/islamika.v18i02.307.