Athief, F. H. N. (2019) “Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu dalam Islam”, Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 19(02), pp. 1–15. doi: 10.32939/islamika.v19i02.386.