Sarkawi, S. “Nilai-Nilai Dakwah Dalam Ibadah Kurban”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 22, no. 01, June 2022, pp. 1-15, doi:10.32939/islamika.v22i01.1062.