Tilania, L. ., A. N. Sholehah, Z. R. M. Darda, and M. . Parhan. “Urgensi Komunitas Hijrah Di Kota Tasikmalaya Sebagai Kota Santri: Studi Komunitas Siram Tasik”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 23, no. 1, July 2023, pp. 86-95, doi:10.32939/islamika.v23i1.2473.