Zakiar, Z. “BAHASA TAMSIL HADIS DALAM KITAB RIYADUSH SHALIHIN: KAJIAN BAB MENJAGA SUNNAH-SUNNAH NABI SAW”. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 18, no. 02, Jan. 2019, pp. 1-22, doi:10.32939/islamika.v18i02.307.