PEMIKIRAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII): ANALISIS PRAKTIK KEAGAMAAN DAN PENGARUHNYA DI KABUPATEN KERINCI

Authors

  • Faizin Faizin

DOI:

https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.124

Abstract

Permasalahan pokok dalam penelitian ini antara lain: 1) bagaimana latarbelakang sejarah LDII di Kerinci; 2) bagaimana asas keagamaanLDII?; dan 3) bagaimana pengaruh paham keagamaanLDIIaspek Ibadah?.Kaedah penelitian yang digunakan adalahkualitatif dengan menggunakan teknik analisa dataflowanalysis. Hasil penelitian antara lain: 1) LDII menyebar dan berkembang di Kabupaten Kerinci sekitar tahun 80-an; 2) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi Islam berasas kepada al-Qur’an dan Hadith (Jama’ah), Ijma’ dan Qias; dan 3) Pertama Dalam aspek keagamaan,  LDII menerima al-Qur’an dan hadith Nabi s.a.w sebagai asas beragama. Demikian juga qaul sahabat baik dari segi qias mahupun ijmaknya. Kedua, aspek politik, LDII mempunyai pandangan kepada sistem pemerintahan khalifah yang dipimpin oleh seorang ‘amir. Namun terhadap sistem kenegaraan LDII mengambil sikap moderat. Ketiga dalam bidang ekonomiLDII berasakan kepada syari’at Islam. Keempaat, dalam bidang sosial Budayatelah memberikan pengaruh terhadap ahli-ahli LDII seperti terhadap adat (‘urf), hak dan kedudukan wanita dan sosio kemasyarakatan. 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Faizin Faizin

Mahasiswa Program Doktor Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

References

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
Al-Suyūṭī (t.t.), al-Asybāh Wa al-Naẓā’ir, Kaherah: Maktabah al- Tijāriyyah
Azyumardi Azra (1996), Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVII, Bandung: Mizan.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (2003), Direktori LDII, Jakarta: DPP LDII.
H.M.C. Shodiq (2004), Akar Kesesatan LDII dan Kasus Penipuan Triliunan Rupiah, Jakarta: LPPI.
Hartono Ahmad Jaiz (2006), Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Jakarta: Pustaka al-Kautsar,
Ibn Abi al-‘Izz al-Hanafi, Sharh al-Ṭahāwiyah fi al-‘Aqīdah al-Salafiyah,Juz. 2 Beirut : Dār al-Bayan.
Ibrahīm Madzkūr (1974), Al-Falsafah al-Islāmīyyah,Manhāj wa Tatbīquh, Jilid II, Mesir: Dār al-Ma’arif.
Kuntowijoyo (1987), Budaya dan Masyarakat, Yogyakata:Tiara Wacana, h. 91
LDII (2007), Makalah Cinta Alam Indonesia, Jakarta:LDII.
M.H. Allamah Thabathaba’i (1993), Islam Syi’ah, Asal Usul dan Perkembangannya, Jakarta: Grafiti
Mahmud Manan (1980), Pokok-Pokok Ajaran Islam Jemaah, Jambi: Pusat Penelitian IAIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi.
Mālik, Muwatha’, Bab Al-Nahy ‘Anqaul bi al-Qadr,Juz 5 (Bayrut : Dar al-Nafa'is, 2009).
Muhammad ‘Ajaj al-Khatib (1985), Uṣul al-Hadīth Kaherah: Dār al-Fikrh.
Said Agil Siradj, Mereka Kita Anggap Mutanaṭṭi’, dalam Setiawa, Habib, et all. After Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII,Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institut.
Tobroni (1996), Keamiran dan Jamaah Studi Tentang Hubungan Amir-Jamaah dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Keagamaan warga LDII di Jawa Timur, Tesis, Malang Universiti Muhammadiyah Malang.

Published

2017-07-17

How to Cite

Faizin, F. (2017). PEMIKIRAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII): ANALISIS PRAKTIK KEAGAMAAN DAN PENGARUHNYA DI KABUPATEN KERINCI. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 16(2). https://doi.org/10.32939/islamika.v16i2.124