Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam

Authors

  • Husin Bafadhal UIN Sulthan Thaha Syaifuddin

DOI:

https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911

Abstract

Fenomena zakat dalam Islam senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta perkembangan aktifitas ekonomi dengan segala macam jenisnya, sehingga memunculkan berbagai persoalan mengenai produk zakat kontemporer dengan bertambahnya jenis harta yang wajib dizakati. Salah satunya adalah zakat harta kekayaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis pengembangan makna zakat harta kekayaan dalam perspektif tafsir ayat Ahkam. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan zakat badan hukum berupa kitab-kitab fikih, ushul fikih, tafsir, hadis, jurnal dan sumber lain yang berkenaan dengan masalah zakat badan hukum. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis isi, metode komparatif, dan analisis hermeneutik yang bersifat interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang yang bersumber dari usaha ekonomi apa saja usahanya dengan batasan thayyibat (halal dan bermanfa’at), wajib-lah ia mengeluarkan sebagian dari penghasilannya bagi keperluan orang yang berhak menerimanya.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abu Zaid, Ahmad, At-Tanasub al-Bayaniy fi al-Quran, Dar al-Baidha’ : Mathba’ah an-Najah al-Jadidah, 1992.

Ahmad, Mustaq, Etika Bisnis Dalam Islam, Terjemahan Samson Rahman, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Ali, Mohammad Daud, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Anonim, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Madinah, Malik Fahd, 2002.

_______, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

¬¬¬¬_______, Hasil Seminar Seminar Internasional Zakat I Tanggal 29 Rajab 1404 / 3 April 1984, di Kuwait.

_______, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan Jakarta, Bank Indonesia, 1999.

Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.

Agha, Umar Taufiq Safr, Al-Mu’jam fi al-I’rab, (Dar al-Baidha’ : Dar al-Ma’rifah, 1992.

Al-Arabiy, Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah Ibn, Ahkam al-Qur,an, Jld.1, Beirut : Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiy, TT.

Al-Ashfahaniy, Ar-Raghib, Mufradat Alfaz al-Quran, Damaskus : Dar al-Qalam, TT.

Al-Fanjariy, Muhammad Syauqy Al-Islam wa adh-Dhaman al-Ijtima’iy, Riyadh : Dar ats-Tsaqif, 1980.

Djalil, Ramlie, Peranan ZIS dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Jambi, BAPPEDA, 1998.

Ghazali, H.M. Syukri dkk, Pedoman Zakat, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991.

Hakim, Abd al-Hamid, al-Bayan, (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.th), h. 49.

Al-Harasiy, Ilkiya, Ahkam al-Quran. (al-Maktabah asy-Syamilah).

Ibn al-Arabi, Tafsir al-Thabari, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz IV.

Ibnu Daqiqi al-‘Id, Ihkam al-Ahkam Syarah Umdah al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, Jilid I.

Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Jilid IV:

Ibn Katsir, Abu al-Fida’ Ismail, Tafsir al-Quran al-‘Azhim, Jld 1, Mesir : Isa al-Halbiy,

Ibn Manzur, Abi al-Fadhl Jamaluddin ibn Makram, Lisan al-Arab, Bairut, Dar al-Shadir, li al-Thiba’ah wa al-Nasyr, t.th, Jilid XI.

Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Mesir, Musthafa al-Baby al-Halaby, 1370 H / 1950 M.

Al-Jashshash, Ahkam al-Quran, Jld 1, Beirut : Dar al-Fikr, 1993.

Al-Jurjaniy, Kitab at-Ta’rifat, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1992.

Al-Kahlaniy, Muhammad Ibn Ismail, Subul as-Salam, Jld.2, TK.: TP., TT.

Al-Khalil an-Nahwiy, Al-Mu’jam al-‘Arabiy al-Muyassar, Tunis : Bitha,

Al-Maraghiy, Ahmad Mushthafa, Tafsir al-Maraghiy, Juz 3, Beirut : Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabiy, TT.

Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, Edisi II, tahun 2000 (1991-1997), Syirkah al-Baramij al-Islamiyyah al-'Alamiyyah, sistem penomoran internasional.

Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid, al-Wasith fi al-Mazhab, Kairo: Dar al-Salam, 1417, juz VI.

Muslim, Musthafa, Mabahits fi at-Tafsir al-Mawdhu’iy, Damaskus : Dar al-Qalam, 1997.

Al-Naisaburiy Abu al-Hasan Ali Ibn Ahmad al-Wahidiy, Asbab an-Nuzul, Jakarta : Dinamika Berkah Utama, TT

Nuruddin, Amiur, Jamuan Ilahi Pesan al-Quran dalam Berbagai Dimensi Kehidupan, Bandung : Citapustaka Media, 2007.

Qadir, Abdurrahman, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial ), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, Cet II.

Qardhawi, Yusuf, Al-. Fiqh al-Zakah, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, Juz I.

Qosim bin Salam, Abi Ubaid, Kitab al-Amwal, Kairo, Dar al-Fikr, 1975.

al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar, al-Jami' li Ahkam al-Quran (Tafsir al-Qurthubi), Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H, juz VIII.

Ridha, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz IV.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Beirut, Dar al-Fikr, 1983, cet. II, juz I dan III.

Saefuddin, Ahmad Muflih, Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Bontang, Badan Dakwah Islamiyah LNG, 1986.

Al-Sayis, Muhammad Ali, Tafsir Ayat al-Ahkam, TK. : TP., TT.

Shaleh, Qamaruddin, dkk., Asbabun Nuzul, Bandung : CV Diponegoro, TT.

Al-Shabuniy, Muhammad Ali, Rawai’ al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam Min al-Quran, Makkah al-Mukarramah : Dar ash-Shabuniy. TT

Al-Shadr, Muhammad Baqir, At-Tafsir al-Mawdhu’iy wa al-Falsafah al-Ijtima’iyyah fi al-Madrasah al-Quraniyyah, Beirut : Ad-Dar al-‘Alamiyyah, 1989,

Suma, Muhammad Amin, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam, Jakarta : Kholam Publishing, 2008,

--------------, Pengantar Tafsir Ahkam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafi'i, Muhammad Ibn Idris, Abu Abdullah, al-, al-Umm, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1393, cet II, juz II.

Syafe’i, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

Syah, Ismail Muhammad, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syalabi, Ahmad, Tarekh al-Tasyri' al-Islami, Kairo, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, t.t, juz I.

Al-Syaukaniy, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhamma, Fath al-Qadir, Jld 1, Beirut : Dar al-Fikr, 1973.

Syaukani, Muhammad Ali Muhammad, Al-. Nail al-Autar, Juz. VII, Mustafa al-Babiy al-Halabiy, Mesir, tt.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir, Tafsir al-Thabari, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz IV.

Unais, Ibrahim, dkk, Al-Mu’jam al-Wasith, Istambul : Al-Maktabah al-Islamiyyah, TT.

Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1418, juz II.

Al-Zhahiriy, Abu Muhammad Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Jld.I1, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, TT.

Al-Zuhaili, Wahbah, Al-. Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damsyik, Dar al-Fikr, 1989, Cet III, Juz I, II, III, IV, V.

________, Ushul al-Fiqh al-Islamiy, Juz 1, Damaskus : Dar al-Fikr, 1986, h.248.

Downloads

Published

2021-08-25

How to Cite

Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(01), 1–16. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i01.911